Za uspešno vodenje in delovanje želimo našo družbo usmerjati in obvladovati na sistematičen in pregleden način. Uvedba in vzdrževanje sistema vodenja, zasnovanega na nenehnem izboljševanju delovanja ter ob upoštevanju potreb vseh zainteresiranih strani, nam daje boljše možnosti za uspeh in poslovno rast. Zato je prevzem sistema vodenja po ISO 9001 naša strateška odločitev.

Namen naše družbe je nenehno prepoznavati in izpolnjevati potrebe in pričakovanja naših odjemalcev in drugih zainteresiranih strani: naših zaposlenih, naših partnerjev, naših lastnikov in širše družbe, da bi tako dosegli konkurenčno prednost in to na učinkovit in uspešen način. Prav tako je naš namen doseči, vzdrževati in izboljševati celotno delovanje in uspešnost naše družbe.

Napotki za sistem vodenja obvezujejo vodstvo naše družbe, pa tudi vse sodelavce k uporabi naslednjih načel vodenja:

Osredotočenost na odjemalce – zavedamo se odvisnosti od naših odjemalcev, zato razumemo njihove trenutne in prihodnje potrebe, izpolnjujemo njihove zahteve in si prizadevamo preseči njihova pričakovanja.

Voditeljstvo – vodje vzpostavljamo enotnost namena in usmeritve naše družbe. Ustvarjamo in vzdržujemo notranje okolje, v katerem se lahko sodelavci popolnoma vključujejo v doseganje ciljev naše družbe.

Vključenost zaposlenih – sodelavci na vseh ravneh so jedro naše družbe in njihova popolna vključenost omogoča, da njihove sposobnosti uporabimo v korist naše družbe.

Procesni pristop – želene rezultate bomo dosegli uspešneje, če bomo aktivnosti in z njimi povezane vire vodili kot proces.

Sistemski pristop k vodenju – prepoznavanje, razumevanje in vodenje medsebojno povezanih procesov kot sistem, prispevajo k učinkovitosti in uspešnosti naše družbe pri doseganju njenih ciljev.

Nenehno izboljševanje – je stalen cilj naše družbe, ki ga dosegamo z aktivno vključitvijo vseh zaposlenih.

Odločanje na podlagi dejstev – naše uspešne rešitve naj temeljijo na analizah podatkov in informacij.

Vzajemno koristni odnosi z dobavitelji – naša družba in naši dobavitelji smo medsebojno odvisni, zato vzajemno koristen odnos povečuje sposobnost obeh za ustvarjanje novih vrednosti.

Voditeljstvo, zavezanost in aktivna vključenost vodstva in sodelavcev so bistveni za razvoj in vzdrževanje učinkovitega in uspešnega sistema vodenja. Z uporabo načel in ukrepov sistema vodenja ter informacij merjenj in ocenjevanj bomo zagotovili nenehno izboljševanje sistema vodenja, kar nam bo gonilo in vodilo za delovanje v naši družbi.

Direktor: Dragomir Jovanović